Tổ chức phòng GD&ĐT 
1. Cơ cấu tổ chức:Bà Đặng Thị Hạnh

Trưởng phòng

- Trình độ: Thạc sĩ

- Điện thoại: 033.3879.442.

- Di động: 0976.519.819.

- Email: dangthihanh.hh@quangninh.gov.vn

     Ông Bùi Ngọc Trác

Phó Trưởng phòng

 - Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0936.936.499. 

- Email: buingoctrac@quangninh.gov.vn
     Bà Hà Thanḥ Nhiễu

Phó Trưởng phòng

 - Trình độ: Thạc sĩ.

- Điện thoại: 0977.304.348. 

- Email: hathanhnhieu@quangninh.gov.vn
Ông Phạm Trung Hậu

Chuyên viên

- Trình độ: Thạc sĩ.

- Di động: 0903.224.248

- Email: phamtrunghau@quangninh.gov.vnÔng Trần Văn Quy

Chuyên viên

- Trình độ: Thạc sĩ

- Di động: 0945.918.188.

- Email: tranvanquy@quangninh.gov.vn
Bà Lê Thị Thu Phong

Chuyên viên

- Trình độ: Đại học

- Điện thoại: 01626.196.898.

- Email: lethithuphong@quangninh.gov.vn


Bà Vũ Thị Thu Hà

Chuyên viên

- Trình độ: Đại học

- Di động: 0388375364

- Email: vuthithuha6@quangninh.gov.vn
Bà Trần Thị Vy

Chuyên viên

- Trình độ: Đại học.

- Di động: 0986.919.848.

- Email: tranthivy@quangninh.gov.vn
Bà Đoàn Thị Tỵ

Chuyên viên

- Trình độ: Đại học.

- Di động: 0903.247.228

- Email: doanthity@quangninh.gov.vn