Quy mô phát triển năm học hiện tại của Ngành 
  


Tại thời điểm tháng 10/2019:

 Toàn huyện có 58 trường học, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trong đó:Khối công lập có 45 trường (MN: 14; TH: 14; THCS: 14; THPT: 02; GDNN-GDTX: 01); Khối ngoài công lập có 02 trường (MN: 01; THPT: 01) 11 cơ sở mầm non. Ngoài ra còn có 01 trung tâm tin học, 01 trung tâm ngoại ngữ và 01 trung tâm giáo dục kỹ năng sống.

Tổng số học sinh: 16.598 học sinh/642 nhóm, lớp của 4 cấp học; trong đó THPT: 2.020 học sinh/04 trường; Khối THCS, Tiểu học, Mầm non: 14.570 học sinh.


Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà: 1.078 người, trong đó: cấp THCS: 315 người, cấp tiểu học: 454 người, cấp mầm non: 309 người.