Thông tin về cơ sở vật chất 

Phòng học: có 21 phòng lớn, 3 xép nhỏ, trong đó:

      9 phòng học, 2 phòng ôn, 1 thư viện, 1 phòng truyền thống, 6 phòng bộ môn, 1 phòng nghe nhìn, 1 phòng thiết bị.

 

Âm nhạc

Tin

xép

CẦU THANG

P8

9A-6A

P9

9B-6B

P10

9C-6C

CẦU THANG

P11

7A

P12

9D

Nghe nhìn

Thiết bị

xép

(PHT)

P3

P4

8A-6D

P5

8B-7D

P6

8C-7C

P7

7B

Lý - CN

Sinh

xép

(Đội)

Hóa

Truyền thống

Thư viện

P2

P1